Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı


Ulusal Yeterlilik Programın Amacı

İLGİLİ REFERANS DOKÜMANLAR 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 (Rev02)
TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 1: Çelikler
TS EN ISO 9606-2 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 2: Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları
TS EN ISO 5817: 2014 Kaynak – Çelik, nikel, titanyum ve bunların alaşımlarında ergitme kaynaklı (demet kaynağı hariç) birleştirmeler – Kusurlar için kalite seviyeleri
TS EN ISO 10042+AC Kaynak - Aluminyum ve alaşımlarında ark kaynaklı birleştirmeler - Düzgünsüzlükler için kalite seviyeleri
TS EN ISO 30042 TS EN ISO 17637:2011 Ergitme Kaynaklarının Tahribatsız Muayenesi-Ergitme kaynaklı birleştirmelerin Gözle Muayene
TS EN ISO 4063:2011 Kaynak ve kaynakla ilgili işlemler - İşlemlerin adlandırılması ve referans numaralar
TS EN ISO 14732 ( B3 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121) metodu için)
TS EN ISO/IEC 17024:2012 Personel Belgelendirme Standardı ve Kalite El Kitabı Personel Belgelendirme Prosedürleri
BELGELENDİRME BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ÖN ŞARTLAR
Adayın başvurusunda, MYK’nın ilgili ulusal yeterliliğine göre başvuruda bulunduğu sınavla ilgili ön yeterlilik şartı aranmayacaktır. Aşağıda tanımlanan prosedüre göre uygulamalar gerçekleştirilecektir. 
BELGE BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvurular web sitesi üzerinden ve elden olmak üzere iki farklı yöntem ile aşağıda yer alan prosedürde tanımlandığı şekilde yürütülmektedir. Başvuru formu web sitesinde mevcuttur. 
BELGE BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
Aday adaylarının, aday statüsüne geçebilmeleri için aşağıdaki ilgili evrakları sınavın gerçekleştirileceği tarihten en geç 10 gün öncesine kadar YFM Personel Belgelendirme Merkezine elden teslim etmesi ya da kargo/posta ile göndermesi gerekmektedir.
• Nüfus cüzdan fotokopisi
• Ödeme dekontu/ödeme bilgi evrakı
• Zorunlu olmamakla birlikte Eğitim-Öğretim Belgesi (Diploma,Sertifika vb.)
• Başvuru Formu (ıslak imzalı sureti veya online kayıt)
•Başvuru sırasında yapılacak kaynak tercihi
SINAVLARIN İÇERİĞİ
"Mesleki Yeterlilik Kurumu 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 (Rev02) Ulusal Yeterliliğinde" yer alan başarım ölçütlerini içerecektir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılacaktır. 

Çelik Kaynakçısı: Sınav seçilen metoda göre TS EN ISO 9606-1 9606-2 standardında belirtilen sınav parçaları ile yapılacaktır. TS EN ISO 9606-1 standardı 5. bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik kapsamına göre 6. bölümde belirtilen yol izlenerek sınav sürdürülecektir.


SINAV YERİ VE SINAVA GİRİŞ
Teorik ve performans sınav alanları sözleşmesi ve protokolü imzalanmış kurum/kuruluşların yerlerinde yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, e-posta, telefon veya SMS yoluyla bilgilendirilecektir 
TEORİK SINAV KURALLARI
Aşağıdaki kurallar, sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur: 
• Soru kitapçığını alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığını eksik ya da basım hatalıysa değiştirilmesi için Sınav Görevlisine başvurunuz.
•Soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır, sorumluluk size aittir.
• Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ve sınav giriş belgesi ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
• Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açı ölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
• Teorik sınava tüm yeterlilik birimlerinden girecek olan adaylar ilk 10 dakika, son 10 dakika sınav salonunu terk edemez. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra gelen aday sınava alınmaz.
• Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, görevli haricinde dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmaz. YFM Temsilcisi sınav sırasında adaylara (tuvalet, sağlık vb. ihtiyaçları için) eşlik eder.
• Sınav süresince aday görevlilerle konuşamaz ve soru soramaz. Görevliler de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşamaz.
• Adaylar birbirinden kalem, silgi vb. araçları isteyemez.
•Soru kitapçığına her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların optik cevap formuna işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
• Her bölümün cevaplarını soru kitapçığındaki ilgili alana işaretleyiniz.
• Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir. Bu durum aday için son derece önemlidir. Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, Sınav komisyonu tarafından bu sınıfta sınava giren tüm adayların sınavı geçersiz sayılır.
• Adaylar, görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler adayın oturduğu yeri değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlikleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.
• Aday verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere ad, soyadı, T.C. kimlik numarasını yazar. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanır ve gerektiği takdirde Sınav Komisyonu tarafından incelenir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
• Görevlilerin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.
• Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez
• Adaylar teorik sınavlarda görüntülerinin kayıt altına alınmasını kabul etmek durumundadır. 
PERFORMANS SINAVI UYGULAMA KURALLARI
• Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ve sınav giriş belgesi ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
• Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açı ölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
• Aday performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisine (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.
• Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı sınav değerlendiricisi tarafından sonlandırılır.
• Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce hazır bulunur.
• Sınav süresince adaylar sınav değerlendiricilerinin tüm talimatlarına uymalıdır.
• Adayların sınav değerlendiricilerin talimatı olmadan sınav salonundaki malzemeleri kullanmaları yasaktır.
• Sınava ara verme süreleri sınav değerlendiricileri tarafından belirlenir.
• Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır.
• Aday sınav süresince, salonda sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.
• Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.
• Adaylar performans sınavına ait uygulamaların kamera vb. ile kayıt altına alınmasını kabul etmek durumundadır.

SINAVDA ORTAYA ÇIKABİLECEK USULSÜZLÜKLER
Sınavda etik olmayan davranışlarda bulunan (ör: kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) aday, YFM’da yeniden sınava başvurmak için en az 12 ay bekler. Bu durumda, sınav tekrarı fiyat listesinde yer alan ücrete tabidir. Tekrar sınavlarında başarılı olamayan adaylar, yeni adaylar için uygulanan başvuru prosedürüne tabidir. 
İTİRAZ/ŞİKÂYET
Aday belge veya belgelendirme sürecinin herhangi bir uygulamasına İtiraz veya Şikâyet Formu ile itiraz veya şikayette bulunabilir. Yapılan itiraz/şikâyetler İtiraz Şikâyet ve Önerilerin Değerlendirilmesi prosedürüne göre değerlendirilecektir. İtiraz ve ŞikayetFormu’na web sitesi üzerinden de ulaşılabilmektedir. 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Teorik ve Uygulama (Performans) sınavları ayrı ayrı değerlendirilir. Sınav sonuçlarının geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Yeterlilik birimlerinin herhangi bir aşamasından başarısız olan aday, bu süre içerisinde başarısız olduğu birimden yeniden sınava girme hakkına sahiptir. 
SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Teorik sınavlar, çoktan seçmeli sorulara verilen cevaplar dikkate alınarak, performans sınavları ise adayın performans sınavındaki uygulamaları dikkate alınarak değerlendirilir. Performans sınavları ulusal yeterlilikteki şartlara göre gerçekleştirilmekte olup, 1 değerlendirici adayın sınavında değerlendirme yapmaktadır. Uygulama sınavlarından başarılı olabilmek için; 
1. Değerlendiricilerin Performans sınavı ile ilgili değerlendirme formunda bulunan ve ulusal yeterliliklerde yer alan beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamından başarılı olunması gerekmektedir.
2. Başarılı olunması zorunlu kritik adımların tamamından başarılı performans gösterilmesi gerekmektedir. Kritik adımlar, sınav öncesinde adaya açıklanacak, ayrıca adaya verilecek soru kâğıdında belirtilecektir. Tüm bunlara ilave olarak adayın başarılı olabilmesi için aşağıda yer alan muayene şartlarını başarıyla tamamlaması gerekmektedir.
Çelik Kaynakçısı İçin Muayene:
1. Adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-1 madde 6.4’e göre muayene edilecek ve değerlendirilecektir. Kaynak pozisyonu, kaynak metodu ve sınav parçasına göre gözle muayene, tahribatlı/tahribatsız muayene vb.
2. EN ISO 5817’ye göre sınav parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış bükeylik, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluğu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa aday, başarılı sayılacaktır.
3. Yanma oluğu 0,5 mm’yi geçmemelidir.
BELGE TESLİMİ
Sınav sonuçlarına göre belge almaya hak kazanan adayların hazırlanan belgeleri, MYK tarafından YFM’ya gönderildikten sonra Personel Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanarak en geç 15 iş günü içerisinde belge sahiplerinin ilgili yeterliliğe ait YFM Personel Belgelendirme Başvuru Formunda belirtmiş oldukları belge teslim şekline göre “Belge Teslim Formu”) Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi imzalatılarak teslim edilir. 
YETERLİLİKLERİN BİRİM BAZINDA BİRLEŞTİRİLEREK BELGELENDİRİLMESİ
Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 60. Maddesi gereği, adaylar, aynı sene içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkına sahiptirler. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (Teorik, Performans) bazında birleştirme yapılmayacaktır. 
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Çelik Kaynakçısı için TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir. 
BELGENİN GÖZETİM SIKLIĞI
Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanarak, YFM’ya gönderilecektir. 
YENİDEN BELGELENDİRME
Yeniden belgelendirme, ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. Çelik Kaynakçısı: Bu kapsamda, belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; 
a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.
b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.
BELGENİN ASKIYA ALINMASI, İPTAL EDİLMESİ VEYA KAPSAMININ DARALTILMASI
Gözetim tarihini geçiren (belge veriliş tarihinden itibaren 3. Yılsonuna kadar) kişilerin belgeleri 6 ay askıya alınır. Gözetim sürecini tamamladıktan sonra, belgenin askı durumu kalkar. Gözetim süreci 1 ay içinde tamamlanmazsa, belge iptal edilir. Belgelenmiş personelin Logo ve Belge Kullanım Prosedürüne aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda belge öncelikli olarak askıya alınır. Bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir. 1 ay içerisinde düzeltme yapılmamış belgeler, iptal edilir. Belgelendirme ve gözetim süreçlerinde yanıltıcı ve doğru olmayan bilgileri kasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen belgeler derhal iptal edilir. İlgili yeterlilikte belgenin kapsamını etkileyen köklü değişiklikler meydana gelmesi halinde, Program Komitesi talebine istinaden, belgenin kapsamı daraltılarak, belge sahibi tekrar sınava tabi tutulabilir. Bu sınav yeniden belgelendirme döneminde yapılır. Mevcut belge, belge süresince geçerlidir. 

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.