Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 3


MESLEK TANITIM

Meslek Tanımı

Metal Sac İşlemeci (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği ve çevresel önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili imalat resimlerini okuyan, iş öncesi hazırlıkları yapan, basit türde makine ve donanımlar ile çeşitli türlerde sac/levha malzemelerin şekillendirme özelliklerine uygun olarak kesme, delme, bükme vb. şekil verme işlemlerini gerçekleştiren, yüzey/kenar temizliği ve alıştırma işlemlerinin ardından birleştirme işlemlerini uygulayan, işlem gören parçaların kontrol ve sevkiyle ilgili işlemleri gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir. Metal Sac İşlemeci (Seviye 3), sorumluğu altındaki makinenin işleyişinden, gerçekleştirdiği işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından, kalitesinden ve düzgün bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. Sorumluluk alanları dışında kalan arıza ve aksaklıkları ilgili kişilere bildirir. İşlemi tamamlanmış parçaların imalat resminde belirtilen özelliklere sahip olması, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın bakım ve temizliğinin yapılması, çalıştığı iş bölgesinin emniyetinin sağlanması Metal Sac İşlemecinin görev ve sorumlulukları arasında yer alır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları 
Metal sac işleme faaliyetleri, atölye, fabrika veya benzeri kapalı alanlarda genelde ayakta çalışarak yapılır. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, soğuk-sıcak, toz, yağlı ortam, zorlamalı vücut pozisyonu, kimyasal maddelere maruz kalma, rahatsız edici seviyede ses yer almaktadır. Metal Sac İşlemeci, işlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. 


Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri
ISCO 08: 7213 (Metal Sac İşlerinde Çalışanlar)

Mesleğin; Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeleri
4857 sayılı İş Kanunu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği Hakkında Yönetmelik Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği İlk Yardım Yönetmeliği İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Makine Emniyet Yönetmeliği Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Titreşim Yönetmeliği Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

Meslek ile İlgili Diğer Mevzuatlar
3308 Mesleki Eğitim Kanunu

Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler
Metal Sac İşlemecinin (Seviye 3), “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanlara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olması gerekmektedir. 

 

Başvuru süreci hakkında bilgi almak amacıyla lütfen buraya tıklayınız.

Sınav ve belgelendirme süreci hakkında bilgi almak amacıyla lütfen buraya tıklayınız.

Açılacak olan sınavlara katılmak amacıyla Online Başvuru yapmak için lütfen buraya tıklayınız.


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.