Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Personel Belgelendirme Sözleşmesi


SÖZLEŞME METNİ

 

1.TARAFLAR

1.1. İşbu sözleşme, YFM LOJİSTİK ORGANİZASYON VE TURİZM TİC. VE LTD. ŞTİ.’ YE bağlı YFM Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi(bundan sonra YFM Belgelendirme olarak anılacaktır)

Adres: Atatürk Cad. Çankaya Mah. YFM Hizmet Binası Kat:2 Akdeniz Mersin

Vergi Dairesi:Uray

Vergi No: 9530384427

1.2. ………………………………………........(bundan sonra Belgelendirilmiş Kişi olarak ifade edilecektir) Adres: ………………………………………………………………………………………. Cep Tel.: ………………………………………………………… T.C. No: …………………………………………………………..

 

2. KAPSAM İşbu sözleşme, YFM Belgelendirme ile belgelendirme sınavlarında belirtilen ölçütleri başarı ile gerçekleştirerek mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan BELGE SAHİBİ arasında, belgenin geçerliliği süresince uyması gereken logo/marka ve belgenin kullanım kural ve şartlarını kapsamaktadır.

 

3. AÇIKLAMALAR YFM Belgelendirme, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmemiş ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından herhangi bir standarda göre akredite edilmemiştir. YFM Belgelendirme tarafından verilen hiçbir belge Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı değildir.

 

4. BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Belgelerin/Sertifikaların Kullanımı

4.1.1 Belgenin YFM Belgelendirme ’ye ait olduğunu, kendisine kullanım hakkının verildiğini bilir ve YFM Belgelendirmenin belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkilerini kabul eder.

4.1.2 Belgeyi yalnız kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanabilir.

4.1.3 Hiçbir surette belgeyi başkasına devredemez, kullandıramaz, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

4.1.4 Kişi, belgelendirmede esas alınan standart/yeterliliklerin gereğini uygulamak zorundadır.

4.1.5 YFM Belgelendirmenin tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına ve belgesine ilişkin belgelendirme programı şartlarına uyar; uymadığının tespit edilmesi halinde, belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilir.

4.1.6 Almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları YFM Belgelendirmenin web sayfasından izler ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirir.

 4.1.7 YFM Belgelendirme tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim kanıtlarını YFM Belgelendirme ‘ye sunar, sunmadığı taktirde belgenin askıya alınacağını veya iptal edileceğini kabul eder.

4.1.8 Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için YFM Belgelendirme tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirir.

4.1.9 Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına ve belgelendirmeye atıfta bulunulan bildirimlere son vererek onbeş (15) iş günü içinde belgenin aslını YFM Belgelendirme ‘ye iade etmek zorundadır.

4.1.10 Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, YFM Belgelendirme tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları YFM Belgelendirmeye sunmak zorundadır.

4.1.11 Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamadığında belge kullanımına ve belgelendirmeye atıfta bulunulan bildirimlere son verir ve YFM Belgelendirme tarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi İADE etmek zorundadır.

4.1.12 Belgeyi, YFM Belgelendirme’ ye ve belge kullanımından etkilenen diğer taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanamaz ve doğru olmayan beyanlarda bulunamaz.

4.1.13 YFM Belgelendirme ‘ye sunduğu tüm evrak, bilgi ve kanıtların doğruluğunu taahhüt eder. 4.1.14 Sahip olduğu belge ile ilgili konularda işveren, kamu yararına ve etik ilkelere bağlı davranır. 4.1.15 Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak YFM Belgelendirme Merkezi’nebildirir ve güncelliğini sağlar.

4.1.16 Belgenin üzerinde anlaşılmasını engelleyecek tahribat söz konusu olduğunda belgenin kullanımına son vererek belgenin yenilenmesi için eski belge ile birlikte YFM Belgelendirme Merkezi‘ne başvurur.

4.1.17 Belgeyi kaybetmesi durumunda yayınlanmış kayıp ilanını dilekçe ekinde YFM Belgelendirme Merkezi‘ne iletmelidir.

4.1.18 Belgelerin tanıtıcı vb. materyallerde kullanılması durumunda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) marka ve logo kullanımına uygun olarak; YFM Belgelendirme logosunu ise okunur şekilde orijinal renkte kullanmakla yükümlüdür.

4.1.19 YFM Belgelendirme tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uymak zorundadır.

 

4.2. Logoların/Markaların Kullanımı

4.2.1 Kendisi ve çalıştığı kuruluş olarak, YFM Belgelendirme logo/markalarının sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilir.

4.2.2 Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı, ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğunu belirtir.

4.2.3 Logo/markaları basılı veya elektronik ortamda, kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanabilir.

4.2.4 Belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde logo/marka kullanımını durdurmak zorundadır.

4.2.5 Logo/marka kullanım şartlarına uyulmaması halinde belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilir.

4.2.6 YFM PERSONEL SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ logosu, akreditasyon kurumu ve myk kurumunun logosuyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış ikili logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar YFM PERSONEL SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ’ den temin edilmelidir. Belgelendirilen personelin akreditasyon kurumunun ve MYK’nın kurallarına da uyması gerekmektedir. Belge, marka ve logo kullanımı ile ilgili uyulması gereken genel hususlar web sitesinde BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI’nda verilmiştir.

 

5. YFM BELGELENDİRME’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Belgelerin/Sertifikaların Kullanımı

5.1.1 Belgelendirme ve belgelendirme şartlarında değişiklik duyurularını tüm Belgelendirilmiş Kişilerin erişimine açık, gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde, YFM Belgelendirme web sayfasında zamanında ilan eder.

5.1.2 Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dahil tüm süreçlerle ilgili duyuruları YFM Belgelendirme web sayfasından yapar.

5.1.3 Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini değişen şartlara uymaları konusunda uyarır ve yöntemler hakkında bilgilendirir.

5.1.4 İlgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlar.

5.1.5 Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlar.

5.1.6 Tüm personelinin; başvuru sahibi, aday ve belgelendirilmiş kişiler hakkında belgelendirme faaliyetleri sırasında elde ettiği ya da ürettiği tüm bilgileri, dışarıdan edinilen bilgiler de dahil olmak üzere, kanunlar tarafından ifşa edilmesi zorunlu kılınmadığı sürece gizli tutulmasını sağlar. Kanunlar tarafından ifşa edilmesi zorunlu kılındığı durumlarda ise ilgili kişiyi; hangi bilgileri, hangi kurum/kişi ile ve hangi nedenle paylaştığı konusunda bilgilendirir.

 

6. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

6.1 Belgelendirilmiş Kişi, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce; YFM Belgelendirme ‘ye başvurmayı, gerektiğinde YFM Belgelendirme itiraz ve şikâyet sürecini başlatmayı; bunlardan sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi kabul eder.

6.2 Taraflar çözüm bulunamayan anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme olarak Mersin Mahkemelerini kabul ederler.

7. İş bu sözleşme; Üç sayfadan oluşup iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. Taraflar sözleşme maddelerini okuyup imzalayarak belirtilen şartları karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.