Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Sınav ve Belgelendirme Süreci


1. Sınav Organizasyonu

1.1. Sınav Programının Oluşturulması: Sınav planına dâhil edilecek tüm sınavlar ve tarihleri; talepler, daha önceki tecrübeler, mevsim şartları vb. göz önünde bulundurularak değerlendirilir ve Personel Belgelendirme Müdürü tarafından oluşturulur. Bu plan voc tester yazılımı üzerinden teorik ve performans sınavlarının sınav tarihleri, sınav yeri, ulusal yeterliliği, sınav kodunu vererek, sınava girecek toplam kişi sayısını, sınav türünü, sınavın kodunu ve sınav yapıcı ve o sınav için gerekli ise iç doğrulayıcı da atayarak plan oluşturur. Bu plan web sitesinde sınav takvimi bölümünde yayınlanır. 

1.2. Sınav yapacak personel belirlenirken aşağıdaki hususlar da göz önünde bulundurulur.

Aday ile sınav yapan personel arasında çıkar ilişkisi olmamasına,
Adayın çalıştığı şirketle sınav yapan personel arasında çıkar ilişkisi olmamasına,
Sınavın yapıldığı kurum/kuruluşla sınav yapan personel arasında çıkar ilişkisi olmamasına,
Sınav yapan personelin, adayın belgelendirilmesi ve eğitimi konularında görev almamış olmasına.

1.3. Sınav programının oluşturulması ve adayların bu programlara kaydedilmesinin ardından, sınav programı ve aday listesi yapılacak olan sınav başlangıç tarihinden en geç 6 gün önce Mesleki Yeterlilik Kurumu’na, MYK Web Portalı kullanılarak bildirilir.

 

2. Sınavın Gerçekleştirilmesi:

Teorik Sınav/Uygulama Sınavı ilgili ulusal yeterliliklerde belirtildiği şekilde, ilgili sınav şartnamelerine uygun şekilde Sınav yapıcı tarafından gerçekleştirilir. Sınavlar tüm adaylara aynı şart, süre ve seviyede uygulanır. Teorik Sınav/Uygulama Sınavında tüm adaylar aynı sorulardan sınava tabi tutulurlar. (Soruların sıralaması değişebilir)

Teorik Sınav Kuralları

Aşağıdaki kurallar, sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur: 

• Soru kitapçığını alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığını eksik ya da basım hatalıysa değiştirilmesi için Sınav Görevlisine başvurunuz. 
•Soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır, sorumluluk size aittir. 
• Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ve sınav giriş belgesi ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler. 
• Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açı ölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır. 
• Teorik sınava tüm yeterlilik birimlerinden girecek olan adaylar ilk 10 dakika, son 10 dakika sınav salonunu terk edemez. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra gelen aday sınava alınmaz. 
• Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, görevli haricinde dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmaz. YFM Temsilcisi sınav sırasında adaylara (tuvalet, sağlık vb. ihtiyaçları için) eşlik eder. 
• Sınav süresince aday görevlilerle konuşamaz ve soru soramaz. Görevliler de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşamaz. 
• Adaylar birbirinden kalem, silgi vb. araçları isteyemez. 
•Soru kitapçığına her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların optik cevap formuna işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 
• Her bölümün cevaplarını soru kitapçığındaki ilgili alana işaretleyiniz. 
• Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir. Bu durum aday için son derece önemlidir. Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, Sınav komisyonu tarafından bu sınıfta sınava giren tüm adayların sınavı geçersiz sayılır. 
• Adaylar, görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler adayın oturduğu yeri değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlikleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır. 
• Aday verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere ad, soyadı, T.C. kimlik numarasını yazar. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanır ve gerektiği takdirde Sınav Komisyonu tarafından incelenir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır. 
• Görevlilerin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır. 
• Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez. 
• Adaylar teorik sınavlarda görüntülerinin kayıt altına alınmasını kabul etmek durumundadır. 

Performans Sınavı Uygulama Kuralları

Aşağıdaki kurallar, sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur: 

• Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ve sınav giriş belgesi ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler. 
• Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açı ölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır. 
• Aday performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisine (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz. 
• Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı sınav değerlendiricisi tarafından sonlandırılır. 
• Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce hazır bulunur. 
• Sınav süresince adaylar sınav değerlendiricilerinin tüm talimatlarına uymalıdır. 
• Adayların sınav değerlendiricilerin talimatı olmadan sınav salonundaki malzemeleri kullanmaları yasaktır. 
• Sınava ara verme süreleri sınav değerlendiricileri tarafından belirlenir. 
• Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır. 
• Aday sınav süresince, salonda sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez. 
• Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.

• Adaylar performans sınavına ait uygulamaların kamera vb. ile kayıt altına alınmasını kabul etmek durumundadır. 


Sınavlarda MYK SBD.RHB.002 Teorik Ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi ve MYK SBD.RHB.001 Teorik Ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Kamera Kayıt Rehberlerine göre düzenlemeler yapılır. Sınavlara ait görüntülü kayıtlarda rahatça tanınmalarını sağlamak amacıyla adaylar, değerlendiriciler ve diğer kuruluş görevlileri sınav boyunca sırt numarası, yaka kartı, vb. tanıtıcı materyal kullanır.


3. Sınavın Değerlendirilmesi:

Mülakat Sınavı: Sınav yapıcı tarafından adaylara yöneltilen sorulara, verdikleri cevaplara istinaden ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen yöntem esas alınarak değerlendirilir.

Yazılı Sınav: Sınav yapıcı personel tarafından adayların çoktan seçmeli sorulara ve boşluk doldurma sorularına verdikleri cevaplara istinaden cevap anahtarı yardımı ile değerlendirilir.

Uygulama Sınavı: Sınav yapıcı personel tarafından ilgili Uygulama Sınavı Değerlendirme Formu kullanılarak, adaya verilen demo iş/görevin yapılışında adayın bilgi, beceri, yetkinlik, yeterliliğinin ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen yöntem esas alınarak değerlendirilmesidir.

 

4. Belgelendirme Kararı Alınması:

YFM Personel Sınav ve Belgelendirme Merkezi belgelendirme karar yetkisini kendisinde tutar, hiç bir şekilde dışarıya taşere etmez. YFM Personel Sınav ve Belgelendirme Merkezi kendi bünyesinde tam zamanlı çalışan bir personeli belgelendirme kararı için yetkilendirmiştir. Bu kişi ilgili ulusal yeterlilikler için atanmış Personel Belgelendirme Karar Vericisidir. Sınav yapıcının sınav sonuçlarını değerlendirmiş olması son karar olmayıp, Personel Belgelendirme Karar Vericisi için görüş niteliğindedir.

Sınav yapıcı sınav sonuçlarını en geç 1 hafta içinde Personel Belgelendirme karar vericisine teslim ettikten sonra Personel belgelendirme karar vericisi, sınav sonuçlarının kontrollerini yapar. Karar formunu kullanarak, sınav yapıcının teslim etmiş olduğu kayıtları kontrol eder ve forma işler ve belgelendirme kararını verir. 

 

5. Sınav Sonuçlarının Açıklanması:

Personel Belgelendirme Karar Vericisinin, ilgili sınava giren tüm adaylarla ilgili kararlarını vermesinden sonra, sınav sonuçları YFM Personel Sınav ve Belgelendirme Merkezi (yfmbelgelendirme.com) web sitesi "Sınav Sonuçları" bölümünden ilan edilir.

 

6. Belgenin Düzenlenmesi:

Personel Belgelendirme Karar vericisinin belge verilmesine ilişkin olumlu kararı sonrası, Karar Alma Formları, imzalanır. Belge almaya hak kazanmış olan adayların “Ücret Politikasında” belirtilen “MYK Belge Masraf” ücretinin yatırmasının ardından, beş iş günü içerisinde, Belgelendirme Müdürü tarafından belgelerin basılması amacıyla, belge almaya hak kazanan kişilerin listesi Mesleki Yeterlilik Kurumu’na iletilir. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından basımı yapılarak gönderilen Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Belgelenme Müdürü tarafından imzalanır.. Onaylanan belgeler YFM belgelendirmede 1 nüshası kalmak üzere fotokopisi alınır ve ilgili kişinin dosyasına eklenir. Belge düzenlenen kişiler, Belgelendirme Müdürü tarafından voc tester yazılımına kaydedilir ve takibi yapılır. Belgelendirme Müdürü tarafından belge düzenlenen kişilerin voc tester yazılımına kaydedilmesinin ardından yedi iş günü içerisinde, başvuru sorumlusu tarafından belge almaya hak kazanan kişilere, e-posta ve telefon yolu ile belgelerini teslim alabileceklerine yönelik bildirimler yapılır. Müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe, belge en geç 1 ay içerisinde müşteriye ulaştırılır.

Belge teslimi müşteriye merkez ofisimizde veya müşteri yerinde yapılıyorsa Belge Teslim Formu ile imzası alınarak teslim edilir. Ayrıca Belge teslimi Kargo, Posta vb. yöntemlerle de yapılabilmektedir.

Belge Bilgileri
- Yeterliliğin adı
- Eğer varsa Seçmeli birimi
- Adayın adı soyadı
- Belge düzenleme tarihi
- Belge geçerlilik tarihi
- Belge numarası

Belge almaya hak kazanmış aday ile YFM Personel Sınav ve Belgelendirme Merkezi arasında tarafların yükümlülüklerini belirten bir sözleşme imzalanır. Belge almaya hak kazandıktan sonra belgelendirme sözleşmesini imzalayarak sözleşmeye uyacağını taahhüt eder. Personel Belgelendirme sözleşmesinin YFM Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi tarafından onaylı birer fotokopisi ile birlikte adaya sertifikası ile birlikte posta yada elden teslim edilir. Verilen belgenin bir adet fotokopisi ve personel belgelendirme sözleşmesinin aslı YFM PERSONEL SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ’ nde personele ait özlük dosyasında muhafaza edilir. Belge almış olmak, adayın mevzuattan kaynaklanan diğer herhangi bir yükümlüğünü azaltmaz veya ortadan kaldırmaz. Belgeli kişi, yasal olarak alması gereken belgeleri kendisi takip eder ve edinir.
Sertifikalar yalnızca belgede adı geçen ve T.C. kimlik numarası yada yabancı uyruklu ise vatandaşlık numarası ile garanti altına alınan kişiye aittir. Belge sahibi belgesini hiçbir şekilde başka kişiye devredilemez. Belgelerin üçüncü şahıslarca haksız yere kullanımından doğan sorumluluk belge sahibine aittir.

Kayıp, Hasarlı,Yırtılmış Belge:
Kayıp Belge: Belge alan müşterinin belgesini kaybetmesi durumunda, müşterinin bu durumu YFM PERSONEL SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ Personel Belgelendirme Müdürlüğüne yazılı olarak iletmesi gerekmektedir.
Ücretlendirme politikasında belirtilen MYK Belge Basım ücretinin müşteri tarafından yatırılmasının ardından, belge basımı için Belgelendirme Müdürü tarafından Mesleki Yeterilik Kurumu’na talep yapılır. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından basılarak gönderilen belgenin, Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanmasının ardından yedi iş günü içerisinde, başvuru sorumlusu tarafından belge müşteriye, e-posta ve telefon yolu ile belgelerini teslim alabileceklerine yönelik bildirimler yapılır. Müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe, belge en geç 1 ay içerisinde müşteriye ulaştırılır.

Yırtılmış ve Hasarlı Belge:
Belge alan müşterinin, belgesinin yırtılması veya hasar görmesi halinde, bu durumu YFM PERSONEL SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ Personel Belgelendirme Müdürlüğüne yazılı olarak iletmesi gerekmektedir.
Ücretlendirme politikasında belirtilen MYK Belge Basım ücretinin müşteri tarafından yatırılmasının ardından, belge basımı için Belgelendirme Müdürü tarafından Mesleki Yeterilik Kurumu’na talep yapılır. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından basılarak gönderilen belgenin, Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanmasının ardından yedi iş günü içerisinde, başvuru sorumlusu tarafından belge müşteriye, e-posta ve telefon yolu ile belgelerini teslim alabileceklerine yönelik bildirimler yapılır. Müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe, belge en geç 1 ay içerisinde müşteriye ulaştırılır.

 

7. Belgenin Kullanılması ve Geçerlilik Süresi:

Belgeli Kişinin Yükümlülükleri ve YFM PERSONEL SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ’nun Yükümlülükleri başvuru formunda yer alan imzalı taahhüdü ve sözleşme ile garanti altına alınmıştır. Belge , YFM PERSONEL SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ’nun mülkiyetindedir. Sertifikalar yalnzıca belgede adı geçen ve T.C. kimlik numarası yada yabancı uyruklu ise vatandaşlık numarası ile garanti altına alınan kişiye aittir. Belge sahibi belgesini hiçbir şekilde başka kişiye devredilemez. Belgelerin üçüncü şahıslarca haksız yere kullanımından doğan sorumluluk belge sahibine aittir.

Ulusal Yeterlilik

Belge Geçerlilik Süresi

17UY0273-5 Dış Ticaret Sorumlusu (Seviye 5)

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

17UY0270-5 Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5)

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

 

17UY0271-6 Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6)

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

12UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1’de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir.

12UY0085-3 Metal Sac İşlemeci

Metal Sac İşlemecinin yeterlilik belgesi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren, beş yıllık bir süre için geçerlidir.

Belgelerin, kullanımına ilişkin kurallar, YFM Personel Sınav ve Belgelendirme Merkezi ve kişi arasında karşılıklı olarak imzalanan Personel Belgelendirme Sözleşmesinde belirtilmiştir. Kişi, yapılan sözleşme ile bu sözleşmede belirtilen kurallara uyacağını taahhüt etmektedir. Kişiler, Mesleki Yeterlilik Belgelerini sadece sözleşmede belirtilen kurallar çerçevesinde kullanabilirler.

Gözetim (Belge Geçerliliğinin Uzatılması)

Belgelendirilen kişilerin ilgili ulusal yeterlilikler doğrultusunda ve yetkilendirilen süreler içinde belgelendirme konusu ile ilgili çalıştığının ve belgelendirilen kişinin yeterliliğinin sürdürdüğünün kontrolü sağlamak için yapılır, gözetim faaliyetinin yürütülmesine ilişkin izlenmesi gereken metot ve esasları aşağıda ki gibidir.

Ulusal Yeterlilik

Gözetim Sıklığı ve Yöntemi

17UY0273-5 Dış Ticaret Sorumlusu (Seviye 5)

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında bu ulusal yeterlilikte faaliyet gösterdiğini kanıtlaması istenir. Kanıt için Belge sahibine ait SGK hizmet dökümü ve Çalıştığı kurumdan veya kurumlardan alınmış imzalı onaylı evrak ile değerlendirilir.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı süresi maksimum 3 aydır.

Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

17UY0270-5 Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5)

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında bu ulusal yeterlilikte faaliyet gösterdiğini kanıtlaması istenir. Kanıt için Belge sahibine ait SGK hizmet dökümü ve  Çalıştığı kurumdan veya kurumlardan alınmış imzalı onaylı evrak ile değerlendirilir.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı süresi maksimum 3 aydır.

Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

17UY0271-6 Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6)

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında bu ulusal yeterlilikte faaliyet gösterdiğini kanıtlaması istenir. Kanıt için Belge sahibine ait SGK hizmet dökümü ve  Çalıştığı kurumdan veya kurumlardan alınmış imzalı onaylı evrak ile değerlendirilir.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı süresi maksimum 3 aydır.

Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

12UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

12UY0085-3 Metal Sac İşlemeci

Belgenin geçerlilik süresi içerisinde belge alınma tarihinden itibaren en az bir yıl sonra bir (1) kez mesleki yetkinlik başarım raporu istenir. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı süresi maksimum 3 aydır.

Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

 

Aday ve Belgelendirilmiş kişilerin kayıtları Belgelendirme Müdürü koordinasyonunda Başvuru Sorumluları tarafından voc tester yazılımı üzerinden tutulur.

Gözetim zamanları ve sıklığı voc tester yazılımında ilgili ulusal yeterlilikler doğrultusunda hazırlanan gözetim sıklıklarına göre tanımlanmıştır. Gözetim zamanına 3 ay, 2 ay ve 1 ay kala belgeli kişi mümkün ise e-mail yoluyla, mümkün olmadığı durumlarda SMS veya telefon ile bilgilendirilir.

Askı süresi dolan ve askı sürecine sebep olan durumun ortadan kalkmaması durumunda belge iptal edilir. Askı ve iptal durumları YFM nin web sitesinde yayınlanır.

 

8. Yeniden Belgelendirme:

Yeniden Belgelendirme zamanları; ilgili ulusal yeterlilikler doğrultusunda hazırlanan yeniden belgelendirme zamanına göre tanımlanmıştır. Başvuru dönemi; belgenin geçerlilik süresi beş yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden beş ay önce, belgenin geçerlilik süresi dört yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden dört ay önce, belgenin geçerlilik süresi üç yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden üç ay önce, belgenin geçerlilik süresi iki yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden iki ay önce başlar.

Yukarıda belirtilen zamanlara uygun olarak belgelendirilen kişiye, mümkün ise e-mail yoluyla, mümkün olmadığı durumlarda SMS veya telefon ile bilgilendirme yapılır.  Yeniden belgelendirme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.  Yeniden belgelendirme işlemi ilgili ulusal yeterlilikte tanımlanan yönteme ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan “ Geçerlilik Süresi Dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar”a uygun olarak yapılır.

Yeniden belgelendirme başvurusu yapmak isteyen müşteriden, P.11.F.008 Sınav Başvuru Formunu ve ……. Belge Yenile Formunu doldurması, seçilen yönteme göre (sınavsız veya sınavlı) ücret tarifesinde belirtilen başvuru ücretini ödemesi istenilir. Bahse konu işlemlerin tamamlanması ve ilgili evrakların başvuru sorumlusuna teslim edilmesinin ardından yeniden belgelendirme başvurusu işleme konulur.

Yeniden belgelendirme kapsamında ilgili ulusal yeterliliklere göre sınav yapılması gerekir ise, müşteri belgesinin geçerlilik süresi tamamlanmadan önce sınavın uygulanması gerekmektedir. Bu kapsamda, müşterinin sunmuş olduğu başvuru belgeleri uygunsa, sınav programı oluşturulması işlemlerine başlanır. Müşteri sınav süreçleri işletilir. Müşterinin, sınav başarı durumu ve yeniden belgelendirmeye ilişkin karar durumu diğer belgelendirme süreçlerine ek olarak Belgelendirme Sorumlusu tarafından Belge Yenile Formuna işlenir.

Yeniden belgelendirme kapsamında ilgili ulusal yeterliliklere göre sınavsız belge yenileme işleme yapılmasının gerektiği durumlarda, müşterinden ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilen kanıtları sunması istenir. İlgili kanıtlar, Belgelendirme Sorumlusu tarafından incelendikten sonra yeniden belgelendirmeye ilişkin karar verilir. Müşteri tarafından sunulan kanıtlar ve yeniden belgelendirmeye ilişkin karar, diğer belgelendirme süreçlerine ek olarak Belgelendirme Sorumlusu tarafından Belge Yenile Formuna işlenir.

İlgili ulusal yeterlilikte belirtilen metotlara göre müşteri için yeniden belgelendirme kararının alınması durumunda, sonuçlar YFM’nin web sitesi üzerinden ilan edilir. Müşterinin ücret tarifesinde ilan edilen “MYK Belge Basım” ücretini ödemesinin ardından, beş iş günü içerisinde Belgelendirme Müdürü tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu’na yeniden belge kararı alınan müşteri için belge basım talebi gönderilir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından basılarak gönderilen belgenin, Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanmasının ardından yedi iş günü içerisinde, başvuru sorumlusu tarafından belge müşteriye, e-posta ve telefon yolu ile belgelerini teslim alabileceklerine yönelik bildirimler yapılır. Müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe, belge en geç 1 ay içerisinde müşteriye ulaştırılır.

Belge yenileme faaliyetinin yürütülmesine ilişkin izlenmesi gereken metot ve esasları aşağıda ki gibidir.

 

Ulusal Yeterlilik

Belge Yenileme ve Yöntemi

17UY0273-5 Dış Ticaret Sorumlusu (Seviye 5)

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1)

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. Sonucu olumlu olmayan adayların belgeleri iptal edilir.

17UY0270-5 Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5)

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama (performans) Sınavı (P1)

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. Sonucu olumlu olmayan adayların belgeleri iptal edilir.

17UY0271-6 Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6)

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama (performans) Sınavı (P1)

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. Sonucu olumlu olmayan adayların belgeleri iptal edilir.

12UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir. Sonucu olumlu olmayan adayların belgeleri iptal edilir.

b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır. Sonucu olumlu olmayan adayların belgeleri iptal edilir.

12UY0085-3 Metal Sac İşlemeci

Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisinin yeterlilik belgesi, belge sahibinin 5 yıllık sürede en az 12 ay çalıştığını belgelemesi halinde yalnızca performansa dayalı sınava girerek, çalışmanın belgelenememesi halinde performans ve teorik sınavlarda başarılı olunması şartıyla 5 yıl uzatılır. İkinci 5 yılın sonunda teorik ve performans sınavlarına girilerek uzatma yapılır.

Sonucu olumlu olmayan adayların belgeleri iptal edilir.

 

Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen, uygulama sınavında başarısız olan kişilerin belgeleri, belge geçerlilik tarihi bitiminde iptal edilir. İptal durumları YFM nin web sitesinde yayınlanır.

 

9. Belgenin İptal Edilmesi ve Askıya Alınması 

Belge sahibi başvuru sırasında imzalamış olduğu Personel Belgelendirme Sözleşmesi ve ilgili Belgelendirme Başvuru Formunun gereğini yerine getirmediği veya belgenin belirlenen kurallar dışında kullanıldığının tespiti halinde askı/iptal işlemleri uygulanır


A. Belgenin Askıya alınması:

Belge aşağıdaki şartların oluşması durumunda, Belgelendirme Karar Vericisi ve Belgelendirme Müdürü kararı ile üç (3) ayı aşmamak kaydı ile askıya alınır.

• Belgelendirilmiş kişinin, gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunması,
• Belgelendirilmiş kişinin, belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması,
• Belgelendirilmiş kişinin gözetim veya yeniden belgelendirme faaliyetlerinin gerekli şartlarda yapılmasına izin vermemesi,
• Belgelendirilmiş kişinin sözleşme metnindeki yükümlülükleri, belgenin iptalini gerektirmeyecek ölçüde ihlal etmesi,
• Belgelendirme kapsamında yer alan Ulusal Yeterliliğe ilişkin, ilgili standart dışında uygulanması gereken yasal yaptırımların yerine getirilmediğinin tespiti,
• Belgelendirme kurallarına uyulmaması,
• Belge ve logonun yanlış kullanımı,
• Belgeli kişi ilgili standarda göre yeterliliği onaylandığı zamandaki becerilerini artık sergileyemiyorsa belgesi askıya alınır
Belgenin askıya alınması kararı, Personel Belgelendirme Karar Vericisi ve Personel Belgelendirme Müdürü tarafından alınır. Belgenin askıya alındığı, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir. Askıya alma süresince belgelendirilmiş kişi;
- yanlış bilgilendirme yapamaz,
- müşterinin mesleki yeterlilik belgesi geçici olarak geçersizdir,
- Kişi, belgenin askıya alınma kararının tebliğinden itibaren belge ve logo kullanımını durdurur,
- müşteri, belgeye ait haklardan yararlanamaz.

Belgenin askıya alınma durumunda, YFM nin web adresinde belge sorgulama ekranından yayınlanarak kamuoyunun erişimine sunulacaktır. Belgesi askıya alınan kişiler, askıya alınma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak, objektif deliller ile YFM Personel Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ ne bildirmeleri durumunda askıya alma işlemi ortadan kaldırılır.

B. Belgenin İptal Edilmesi:

Aşağıdaki hallerde belge iptal edilmektedir;
• Belge askıya alındıktan sonra, askıdan kalkması için gerekli şartların sağlanmaması,
• Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı,
• YFM Personel Sınav ve Belgelendirme Merkezi tarafından tahakkuk ettirilen ücretlerin, fatura edilmesini takip eden 30 gün içerisinde ödenmemesi,
• Belgenin geçerlilik süresi içinde, yapılan sınavlarda ve/veya belirlenen kontrol/gözetim/yeniden belgelendirme faaliyetlerinde müşterinin ulusal yeterlilik şartlarını tamamen yitirdiğinin tespiti,
• Belgelendirilmiş kişinin belge ve ekleri üzerinde tahribat yapması,
• Belgelendirilmiş kişi isteği.

Yukarıdaki şartlardan bir veya birkaçının oluşması durmunda karşılıklı imzalanmış Personel Belgelendirme Sözleşme fesholunur. Belgeli kişi tarafından belge en geç 15 gün içinde YFM PERSONEL SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ’ne ulaştırılır. Belgesi iptal edilenler YFM nin web adresinden kamuya duyurulur.
YFM web sitesinde belgeli kişileri, belgenin kapsamını, belgenin geçerlilik tarihini ve referans standardın adını yayınlar ve bunları düzenli olarak günceller. 

 

10. Yeterliliklerin Birim Bazında Birleştirilerek Belgelendirilmesi

Adaylar, aynı sene içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkına sahiptirler. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (Teorik, Performans) bazında birleştirme yapılmayacaktır. 

 

11. Kapsam Daraltma:

Belgelendirilmiş kişi, belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde, YFM Personel Sınav ve Belgelendirme Merkezi müşterinin belgelendirme kapsamını şartları karşılanmayan kısmı dışarıda tutacak şekilde daraltır ve yeni belge düzenlenir. Kapsam daraltma talebi belgeli kişi tarafından yapıldığında herhangi bir işlem (sınav vb.) yapılmaz, yeni belge düzenlenir.

 

12. Kapsam Genişletme:

Kapsam genişletme talebinde bulunan kişiler, başvurdukları kapsam dâhilindeki ulusal yeterlilikte belirtilen sınavlara (mülakat, yazılı, uygulama) tabi tutulurlar. Uygun durumlarda kapsam genişletme sınavları yeniden belgelendirme sınavları ile birlikte gerçekleştirilebilir. Kapsam genişletme başvurusu yeni başvuru olarak değerlendirilir, bu prosedürün ilgili maddelerinin tamamı uygulanır. Personel Belgelendirme Sözleşmesi, Başvuru Formu vb. tekrar düzenlenir.

 

13. Belgelendirme Programında Oluşacak Değişiklikler:

Belgelendirme programında ilave değerlendirme gerektirecek şekilde bir değişiklik olduğunda (Revizyon vb.), ilgili program kapsamında belgeli tüm adaylar mümkün olduğunda e-mail, mümkün olmadığında SMS veya telefonla bilgilendirilir. Belgelendirilmiş kişinin değişen şartları karşıladığını doğrulamak için yazılı sınav, uygulama sınavı seçeneklerinden biri veya birkaçı kullanılabilir. Uygulanabilir olduğunda yeniden belgelendirme prosesi kişinin değişen şartları karşıladığını doğrulamak için kullanılır. 

 

14. Ulusal Yeterlilikte Değişiklikler:

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından farklı bir uygulamaya karar verilmemesi kaydıyla, Ulusal Yeterliliklerde revizyon olması halinde, mevcut belgelere geçerlilik süresi içinde bir değişiklik yapılmaz. Yeniden belgelendirmeler, yeterliliğin güncel revizyonuna göre gerçekleştirilir. 

 

15. İtirazlar ve Değerlendirilmesi

Belgeli kişi belge konusunda verilmiş bir karara veya belgelendirme sürecinin herhangi bir uygulamasına itiraz edebilir ancak yazılı olarak beyan etmek zorundadır. Kişi, İtirazını kanıtlarıyla ve gerekçeleriyle ispatlamalıdır. İtirazlar; Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Prosedürüne göre değerlendirilir.
İtirazlar; Adayın sınavına dair uygulama ve kararlara itiraz; Belge verilmemesine itiraz ve Belgenin askıya alınmasına veya iptal edilmesi hususlarına itiraz şeklinde olabilir.


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.