Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Başvuru Süreci


1.Başvuru

1.1. Merkezimizinin web sayfası “Online Başvuru” bölümünden başvuruda bulunabilirsiniz. Merkezimizden temin edilebilen "Başvuru Formunu" doldurarak Merkezimize elden ile de iletebilirsiniz.

1.2. Merkezimizde, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış Ulusal Yeterlilikler üzerinden hizmet verilmektedir. Başvuru sahibinin, her bir başvuruda yalnız bir yeterlilikten başvuruda bulunma hakkı vardır. Başvuru Formunda aşağıdaki Ulusal Yeterliliklerden bir tanesini seçmelisiniz.

Dış Ticaret Sorumlusu (Seviye 5)
Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5)
Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6)
Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)
Metal Saç İşlemeci (Seviye 3)

1.3. Doğru seçim yapabilmeniz için, ilgili UY’ yi (yukarıda MYK tarafından yayınlanmış resmi UY’lere link verilmiştir) incelemeniz tavsiye edilir.

1.4. Yapacağınız başvuruda, başvuru yapacağınız Mesleki Yeterlilik Kurumu ulusal yeterliliğinde belirtilen sınava giriş şartları dışarısında yer alan hiçbir şart aranmayacaktır. 

 • Önemli Not: Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan 60331 sayılı kanun ve yönetmelikleri gereği Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde engelli kişilerin çalıştırılması yasaklandığından dolayı engeli olan kişilerin kapsamımızda olan Metal Saç İşlemeci Seviye-3 ve Çelik Kaynakçısı Seviye-3 (MYK tarafından da Tehlikeli İşler olarak tanımlanmıştır) başvurusu alınmaz.

1.5. Başvuru formunda ilk başvuru, yeniden belgelendirme, tekrar başvuru, birim birleştime, yeni belge başvurusu olmak üzere başvuru tipi seçenekleri vardır. Başvuru sırasında başvuru tipini seçmelisiniz.

 • İlk kez belge talebinde bulunacak kişi, İlk Başvuru;
 • Sertifika geçerlilik süresi dolan sertifika sahibi kişi, Yeniden Belgelendirme, 
 • Yapılan bir sınavın bütün birimlerinde başarısız olmuş kişi, Tekrar Başvuru, 
 • Yeterliliğin bazı birimlerinden başarılı olmuş kişi, diğer birimlerin sınavına girmek için Birim Birleştime, 
 • Bir belge başvurusu var ve farklı bir yeterlilikte yeni belge başvurusunda bulunulmamak isteniyorsa Yeni Belge Başvurusu,

başvurusu hakkına sahiptir.

1.6. Başvuru sırasında aday, onaylı başvuru formu ile birlikte aşağıdaki evrakları sunar.

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Başvurulan sınavlar için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge (Sınav ücretlerine ulaşmak için buraya tıklayınız.)
 • Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin önkoşulu sağladığına dair belgeler ( eğitim kayıtları, öğrenim belgesi (diploma)...v.b. )

1.7. Başvuru sahibinin Sınava Girmenizi Engelleyecek Herhangi Bir Sorununuz varmı kısmını başvuru formunda belirtmesi durumunda ENGELLİ/ÖZEL DURUMU OLAN ADAYLARA SINAV UYGULAMA Talimatına göre sınav uygulaması yapılır.

1.8. Kurum/üçüncü kişiler tarafından yapılan toplu başvurular, F.011.008  Başvuru Formu kullanılarak veya web sitesi üzerinden online başvuru bölümünden Kurumsal/Toplu Başvuruları kısmından gerçekleştirilmektedir. Web sitesi üzerinden başvuru yapılmak istenilmesi halinde, kurumsal başvuru yapılması için ilk önce Merkezimiz ile iletişime geçilir. Merkezimiz tarafından kuruma şifre verilerek başvuruların yapılması sağlanır. 

1.9. Başvuru sahibi, Merkez prosedürleri ile belirlenmiş belgelendirme şartlarına uymayı kabul ettiğine, belgelendirme için gerekecek her türlü bilgiyi sağlayacağına ve hak kazanması halinde Personel Belgelendirme Sözleşmesi’ni imzalayacağına, gizli sınav materyallerini ifşa etmemeye ve hileli sınav uygulamalarında yer almamaya dair yazılı beyanda bulunacaktır.


2. Başvurunun Kabulü

2.1. Başvurunuz Merkez tarafından, aşağıdakiler açısından değerlendirilerek, uygun olması durumunda Aday Numaranız belirlenir;
· Ulusal Yeterlilikler ile belirlenen ön şartlar,
· Prosedürle belirlenmiş Merkez şartları,
· Merkez imkanlarının başvuru tercihlerini karşılayabilirliği,
· Engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken başvuru sahiplerinin durumlarının, ilgili Ulusal Yeterlilik’ e göre belgelendirmeye engel teşkil edip etmediği ve özel ihtiyaçların merkez imkanları dahilinde karşılanıp karşılanamayacağı.

2.2. Başvurunun onaylanması için ilgili Ulusal Yeterliliğin Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı’ nda belirtilmeyen hiçbir ön şart aranmaz.

2.3. Başvurusu onaylanmayan başvuru sahibine, sebebi bildirilir; ihtiyaç hissettiği tüm açıklamalar yapılır. Kişi şartların değişmesi durumunda yeniden başvuruda bulunma hakkına sahiptir.

2.4. Daha önce hile ve kopya teşebbüsü sebebi ile sınavı sonlandırılmış kişinin başvurusu, şartlara uygunluk halinde dahi, ilgili teşebbüs tarihinden itibaren bir yıl geçmeden onaylanmaz.


3. Başvurunun Tamamlanması (Başvuru Kontrolü, Değerlendirilmesi ve İptali)

Başvuru Sorumlusu tarafından ilgili adayın başvuru formu ve sunduğu evraklar değerlendirilir. Değerlendirme kapsamında;

 • Başvuru evraklarının uygunluğu
 • Kanıtlayıcı belgelerin mevcut durumu
 • İlgili belgelerin başvuru ekinde olup olmadığı kontrol edilir.

Kontrol sonucunda başvuru değerlendirmesi uygun ise başvuru sorumlusu tarafından onaylanır ve sınav planlaması için Personel Belgelendirme Müdürüne iletilir. Kontrol sonucunda başvuru değerlendirmesinde aday tarafından sunulan evraklarda eksik mevcut ise kendisine bildirilen tarihten itibaren 1 hafta içinde tamamlatılır. Tamamlanmaması durumunda başvurusu iptal edilerek ödemesi 30 gün içeresinde iade edilir.

Bir firmaya yada kuruluşa bağlı olarak veya şahsi olarak yapılan başvuruların, başvuruda bulunulduğu tarih itibari ile 3 ay içinde teyidleşme olmazsa personel belgelendirme müdürlüğü tarafından başvuru iptal edilir.

Başvurunun iptali kuruluş / kişinin talebi ile de ayrıca yapılabilir. Başvurusu iptal edilen kuruluşların / kişinin evrakları kayıt altında tutulur.

YFM'den kaynaklı olarak gerçekleşmeyen bir sınav için; herhangi bir ücret yatırılmış ise para iadesi ile ilgili dilekce yazılarak iade edilir.

Başvuru sahibi kişi yada kuruluş tarafından kaynaklanan bir nedenle sınav gerçekleşmiyorsa belgelendirme sürecine dair yapılmış ödemelerden hiçbir hak talep edilemez.

 


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.