Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Dış Ticaret Sorumlusu Sınav Şartnamesi


Dış Ticaret Sorumlusu Sınav Şartnamesi

1. Amaç ve Kapsam

Bu şartname, Dış Ticaret Sorumlusu (Seviye 5) (17UY0273-5) Ulusal Yeterliliğine göre adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını ve sınav uygulamasını – değerlendirmesinin yapılmasını amaçlamaktadır.Bu şartname, 17UY0273-5belirtildiği üzere Dış Ticaret Sorumlusu Seviye-5 için17UY0273-5/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma ve 17UY0273-5/A2: İhracat ve İthalat Sürecinin Yönetimi zorunlu gruplarını kapsar. Bu yeterliliğin seçmeli birimi bulunmamaktadır.

2. Referans Standart

17UY0273-5 Dış Ticaret Sorumlusu (Seviye 5)
12UMS0265-5 Dış Ticaret Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

3. İlgili Dokümanlar

Uygulamalı Sınav için Dış Ticaret Sorumlusu Değerlendirme Kartı ve Teknik Raporu
Dış Ticaret Sorumlusu Teorik-Performans Sınav Yeri ve Teçhizat Kontrol Formu
17UY0273-5 Dış Ticaret Sorumlusu (Seviye 5) Yazılı ve Performans Sınav Soruları

4. SINAV UYGULAMASI

Başvuru değerlendirilmesi kabul edilen Dış Ticaret Sorumlusu Seviye 5 adayının bilgi ve becerisi yazılı ve uygulamalı sınav ile ölçülür.

4.1. Sınav Öncesi

Sınavı yapacak sınav yapıcının yapacağı sınav ile ilgili dokümanlar Personel Belgelendirme Karar Vericisi tarafından bir dosya olarak hazırlanıp teslim edilir. Sınavı yapacak personel sınava giderken yanında bulundurması gereken dosyayı belgelendirme karar vericisinden teslim aldıktan sonra aynı zamanda sınav yapıcının araç-gereç-ekipman eksikliğinden emin olması açısından P.11.T.003.F.002 17UY0273-5 (Seviye 5) Dış Ticaret Çalışanları Teorik-Performans Sınav Yeri Ve Teçhizat Kontrol Formu kullanılarak kontrol edilmesi sağlanır. Sınav yeri en az 24 saat öncesinden kontrol edilir.


4.2. Yazılı (Teorik)Sınav

Sınav başlangıcında sınav yapıcı tarafından, adaylara sınav ile ilgili kapsamlı açıklama yapılmalıdır.

Sınav Yapıcı;
• Sınavın yapıldığı sınav merkezi ve sınavın yapıldığı tarih hakkında bilgi vermelidir.
• MYK Web Portalında yer alan sınav ID’sini söylemelidir (Sınav Numarası).
• Ulusal yeterliliğin ismini ve sınav yapılacak birimi/ /bölümü açıklamalıdır.
• Kendilerini tanıtmalıdır.
• Katılan aday sayısı hakkında bilgi vermelidir.
• Sınavda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi vermelidir. (Örneğin cep telefonlarını kapalı tutma, sınav esnasında yardımlaşmama ve birbirleriyle iletişime geçmeme, kopya çekmeme)

Teorik sınavlarda değerlendirici veya gözetmen tarafından yapılacak açıklama için örnek:

“Şuan ….. sınav merkezinde ….. tarihinde yaptığımız …ID’li….. ulusal yeterliliği sınavının …biriminin/bölümünün teorik sınavını yapmaktayız. Ben ……………’yim. Bu sınavda sınav yapıcı olarak görev almaktayım. Sınava … (sayı)…aday katılmıştır. Sınav süresince uymanız gereken kurallar ….’dır. Başarılar dilerim.”

A1, A2 yeterlilik birimlerinde çoktan seçmeli yazılı sınav (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.

Aday A1, A2 yeterlilik birimlerinden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az % 70 doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.

(T1) Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az on (-10) soruluk 5 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir- iki (1-2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine
doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini ölçmelidir.

(T1) Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav: A2 birimine yönelik teorik sınav gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az elli iki (52) soruluk 5 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir-iki (1-2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini ölçmelidir.

Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları YFM Personel ve Sınav Belgelendirme Merkezi soru bankasından seçilen sorulardan oluşur. YFM Personel ve Sınav Belgelendirme Merkezi T1 seçeneği ile Teorik sınav yapmaktadır.

Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlışsayılır.

 


TeorikSınav (T1)
Zorunlu Birimler  Soru 
Sayısı 
(en az) 
  Sınav Yöntemi  Soru 
Başına 
Süre     
Başarı 
Puanı 
A1 10  Çoktan Seçmeli 5 seçenekli  1-2 dk -
A2 52 Çoktan Seçmeli 5 seçenekli  1-2 dk % 70

 

4.3. Uygulama (Performans) Sınavı

Performans sınavlarında ses ve görüntü kaydı sınav başlangıcından sınav bitimine kadar, performans sınavında tanımlanan tüm adımları içerecek şekilde devam ettirilmelidir. Senaryoların adaylara iletilmesi ve sınavın bitiş duyurusu kayıtlarda mutlaka yer almalıdır. Sınav başlangıcında değerlendirici tarafından, adaylara sınav ile ilgili kapsamlı açıklama yapılmalıdır.
Sınav Yapıcı;
• Sınavın yapıldığı sınav merkezi ve sınavın yapıldığı tarih hakkında bilgi vermelidir.
• MYK Web Portalında yer alan sınav ID’sini söylemelidir.
• Ulusal yeterliliğin ismini ve sınav yapılacak birimi/bölümü açıklamalıdır.
• Sınavdan önce kendisini tanıtmalıdır ve varsa diğer görevlilerin kendilerini tanıtmasını sağlamalıdır.
• Sınavda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi vermelidir. (Örneğin cep telefonlarını kapalı tutma, sınav esnasında yardımlaşmama ve birbirleriyle iletişime geçmeme, kopya çekmeme)
• Sınavını yaptığı adayların kendilerini tanıtmasını sağlamalıdır.

Performans sınavlarında değerlendirici tarafından yapılacak açıklama için örnek:

“Şuan ….. sınav merkezinde ….. tarihinde yaptığımız …ID’li….. ulusal yeterliliği sınavının ….biriminin/bölümünün performans sınavını yapmaktayız. Ben ……………………….. Bu sınavda Sınav yapıcı olarak görev almaktayım. Sınav süresince uymanız gereken kurallar ….’dır. Başarılar dilerim” der ve adayların kameraya kendilerini tanıtmalarını sağlar.

Bu yeterlilikte A1 ve A2 yeterlilik birimi için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir.
Performans sınavında adayın performansı; ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarının, başarım ölçütlerini içerecek şekilde kontrol listesi aracılığıyla değerlendirilmesi yöntemiyle ölçülür.

Formlardaki cevap sayısı tespit edilerek, elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Her birimde sorulacak soru tipi ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 


Performansa Dayalı Sınav 

Zorunlu Birimler Süre Başarı 
Puanı 
-- - -
A2 Kapsam ve uygulamaya göre belirlenir. % 70

 

4.4. Seçmeli Birimler
Bu yeterlilikte seçmeli birim yoktur.

4.5. Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, Dış Ticaret Sorumlusu Seviye 5 Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır. Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur. Belge almaya hak kazanmak için adayın, A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.